Hướng dẫn cài đặt Kloxo

Chuẩn bị : - 1 VPS clean
                 - Tải putty tại đây putty.exe

 Bước 1:  - Đăng nhập vào VPS bằng putty với quyền root
                - Tắt chức năng SELinux


# su - root
# setenforce 0

        - Kiểm tra SElinux đã tắt chưa

/usr/sbin/sestatus
        - Hãy chắc chắn cổng 7778/tcp và 7777/tcp đã được mở.
Bước 2 :
   + Nếu bạn chưa có MySQL thì hãy gõ lệnh này :
# su - root
# yum install -y wget
# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
# sh ./kloxo-installer.sh --type=master
  + Nếu bạn đã có MySQL thì thực hiện lệnh :


# su - root
# yum install -y wget
# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
# sh ./kloxo-installer.sh --type=<master/slave> --db-rootpassword=PASSWORD

Sau khi cài đặt xong,bạn có thể đăng nhập để quản lý host bằng cách vào http://dia.chi.ip.host:7778 với user và pass mặc định là admin ( Bạn sẽ được yêu cầu đổi mật khẩu khi đăng nhập thành công lần đầu tiên)

Mọi thắc mắc các bạn có thể reply phía dưới