Tut remote VPS Linux bằng VNC Server trên CentOS

Có chút thời gian rảnh mình làm cái tut video cho các bạn để tham khảo.Mong nhận được sự đóng góp từ tất cả các bạn


Download High Quality http://www.mediafire.com/?c59z430rgv6tizh

Để cài GNOME Desktop Environnement chạy lệnh :
yum groupinstall "X Window System" "GNOME Desktop Environment"
 Sau khi cài đặt xong GNOME Desktop Environnement,chúng ta chuyển qua KDE  chạy lệnh :
yum groupinstall "X Window System" "KDE (K Desktop Environment)"

Cài đặt VNC Server :
yum install vnc-server

Hiệu chỉnh config của VNC  Server
vi /etc/sysconfig/vncservers
Các bạn sửa nội dung file config vncserver như sau:
- Ấn phím lệnh i hoặc a từ chế độ command mode để chuyển sang insert  mode. i để thêm ký tự trước con trỏ, a để thêm ký tự sau con trỏ.
- Sử dụng lệnh h j k l hoặc các phím mũi tên tương ứng để di chuyển con  trỏ sang trái, xuống, lên, sang phải.
- Sử dụng x xóa 1 ký tự, dw xóa 1 từ, dd xóa cả 1 dòng.
- Sử dụng số N đi trước phím lệnh để lặp lại N lần tác dụng của lệnh. Ví  dụ, 3dw sẽ xóa 3 từ tính từ vị trí con trỏ.
- Sử dụng u ( = undo )để khôi phục lại những thay đổi trước đó.
- Sử dụng ZZ hay hay :wq lưu lại tất cả thay đổi và thoát.
- Sử dụng :q! thoát ra không lưu lại bất kỳ thay đổi nào.
# The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs.
#
# Uncomment the lines below to start a VNC server on display :2
# as my 'myusername' (adjust this to your own). You will also
# need to set a VNC password; run 'man vncpasswd' to see how
# to do that.
#
# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is
# untrusted! For a secure way of using VNC, see
# <URL:http://www.uk.research.att.com/archive/vnc/sshvnc.html>.

# Use "-nolisten tcp" to prevent X connections to your VNC server via TCP.

# Use "-nohttpd" to prevent web-based VNC clients connecting.

# Use "-localhost" to prevent remote VNC clients connecting except when
# doing so through a secure tunnel. See the "-via" option in the
# `man vncviewer' manual page.

VNCSERVERS="1:root"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 800x600"

Khởi động VNC Server :
vncserver
 Nhập pass để đăng nhập vào VNC (khác với pass root nhé )
Sửa file xstartup
vi /root/.vnc/xstartup
 Sửa lại
#!/bin/sh

# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
twm &
Khởi động lại vnc server :
/etc/init.d/vncserver restart
  Khởi động khi bật máy
chkconfig vncserver on
 Tắt firewall
/etc/init.d/iptables stop
  Tắt firewall khi bật máy
chkconfig iptables off
 Download VNC Viewer for Windows 5.0.0 32-bit exe 2.6 MB
http://www.realvnc.com/download/viewer/


Bật VNC Client , nhập IP server  theo dạng
IP:1 hoac IP:2 do bạn config trong files /etc/sysconfig/vncservers

Bạn nào cần hỗ trợ có thể pm YH mình