Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 5,6,7

Có nhiều cách cài Memcached nhưng ở đây mình sẽ chỉ cách cài đơn giản nhất thông qua lệnh yum vì nó tự thiết lập cho mình luôn. Nhưng để sử dụng Memcached tốt nhất, mình khuyến khích các bạn nên sử dụng PHP 5.4 trở lên nhé. Và ở hướng dẫn này mình chỉ hướng dẫn cho CentOS nhé ( trên Ubuntu tương tự)


# CentOS 32-Bit
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm


# CentOS 64-Bit
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
Sau đó hãy nâng cấp lên PHP 5.6 bằng lệnh dưới:
yum --enablerepo=remi,remi-php56 update php php-mysql php-fpm php-common
Và cài memcached bằng lệnh dưới đây:
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y libevent libevent-devel php-pecl-memcached php-pecl-memcache memcached 

Cấu hình Memcached bằng lệnh vi /etc/sysconfig/memcached  bạn tìm dòng CACHESIZE và chỉnh lại dung lượng cache tối thiểu 1G.

Rồi khởi động Memcached lên là xong:
service memcached start
Bạn cũng có thể thiết lập nó tự động khởi động mỗi khi reboot lại server:

chkconfig memcached on 
Đồng thời bạn cũng phải động lại PHP để memcache extension có thể hoạt động. Khởi động lại service httpd nếu bạn dùng LAMP và php-fpm nếu bạn dùng LEMP.

# Chạy Apache
 service httpd restart
# Chạy Nginx

service php-fpm restart 
Ok, bây giờ bạn đã có Memcached trong máy chủ rồi, bạn có thể sử dụng nó để làm cache trong website